150:مسلمانان،میراث ژوراسیک را ! - مترجــم دردها
چهارشنبه 9 اسفند 1391 @ 00:28

150:مسلمانان،میراث ژوراسیک را !

تشکیل ثروت های زیر زمینی شاید میلیون ها سال زمان ببرد،ولی مصرف آن در مقیاس میلیون سال،در چشم بر زدنی آن را به فنا می دهد،در واقع این گونه که بشریت از زیر خاک هورت می کشد و به فضای اطراف حوالت می دهد،ظاهرا ً چند دهه دیگر بیشتر مهمان ما نیست.آن وقت تکلیف شن زار های جهان سوم که به فروختن اش به اجنبی و تــُخس گردن در گلوی شهروندان کشور عادت کرده اند چه می شود؟


عده ای نفت را عامل تمام بدبختی ها می دانند،گفته ای به غایت رایگان و مختص گپ و گفت های تاکسی و واگن های مترو،در واقعیت تاریخی کشف نفت گشایشی در وضع معیشت ایرانی بوده است،با کشف طلای سیاه بود که پادشاهان ایرانی از دید زدن بانوان پاک دامن خارجه - کاری که ناصر الدین شاه در آن استاد بود - دست شستند و خیالات ِ به سوی تمدن بزرگ بر سر نشاندند - کاری که محمد رضا شاه در آن استاد بود -  و یا وارثان معمم شان پاره ی ِ تن اسلام در شرق مدیترانه را در یافتند.چنان چه نفتی کشف نمی شد و سرمایه ای راهی ِ خزانه نمی شد احتمالش بود که چونان همساده ِ شرقی مان در گیر ترور بازی و طالبان سروری باشیم.


گاهی که به این فکر می کنم آن گونه که ما در مسیر توسعه تاتی تاتی می کنیم،آیا اساسا ً می توان به گام نهادن در توسعه یافتگی در آینده ای حتی دور امید داشت؟