نود و هشت - مترجــم دردها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 3 خرداد 1391 @ 23:38

نود و هشت

برای رفتن به پیش دوستم با برادرم همسفر می شوم.پرشیای سفید رنگ سر حالی دارد و در ماشین تنها من و او.در میانه راه دیدم که مامور انتظامی با لحن بدی و با اشاره ندا می دهد که بزن کنار.می زنیم کنار.خودمان را وارسی می کنیم که چه چیز مشکوکی هست؟چیزی نمی یابیم.به صندلی عقب نگاهی می اندازیم،نکند - زبانم لال ! - بانویی لمیده؟ خبری نیست.


پیاده می شویم.پیش مامور بد عنق می رویم،می گوید که شیشه عقب دودی ست و پنجاه هزار تومان جریمه.می گوییم که ماشین را مدت هاست داریم و از زمان خرید شیشه ای دودی داشته تا به حال سابقه نداشته که گرفتارمان کند.می گوید که فصل جدیدی رسیده و طرح تازه ای تصویب شده تا با بد حجابان و ... و حتی ماشین های شیشه دودی هم برخورد شود.مقداری گردن کج می کنیم و مظلومانه نگاهش می کنیم،این بار را کوتاه می آید،ولی می گوید که دفعه بعد پنجاه تومان را می گذارد ور دلمان.می رویم و فحشش می دهیم... آن هم پشت فرمان.


...


سال هاست با بالاتر و یا پایین تر رفتن هوا از حد میانگین،طرح های انتظامی و ارشادی یکی پس از دیگری مثل قارچ سبز می شوند.در زمستان بیم این دارند که چکمه ها بالا نیایند و در تابستان ترس آن هست که پاچه های کوتاه فیل را یاد هندوستان نیندازد.دورتر بین هاشان بر روی عناصری غربی - نظیر شیشه دودی ماشین ها که خیلی حطرناک است و در جای خود پایه اسلام سست کن - هم حساسیت نشان می دهند.


اهل ِ ســِــن در خاطر دارند که اواسط دهه شـــَــست،آستین های کوتاه مردان هم پایه سست کن،بود و مستوجب رنگ شدن.نوار شجریان گناه کبیره و یک نگاه چپ تیری زهر آگین از جانب شیطان.چند سال ِ بعد فیلم خوب - در کنار فیلم های وطنی - جنگ های عهد بوق ژاپـــــون باستان.ویدئو لای پتو پلنگی ملت می گذاشتند تا فیلمی در پیت ببینند و تیپ سوسولی بانوان،گونی های رنگی با اِپـــُــل های غول پیکر عرض شانه یک متر کن !.سلسله جنگ های کوچکی ست که سه دهه ست در جریان است و مدام شـــُــل کن - سفت کن می شود.زمانی فضا کمی باز تر می شود و زمانی دیگر مامور به جان مردم.البته می دانم نگاه تقلیل گرا و ساده انگار است؛ولی لب لباب مطلب درد و دلی ست از ایت ا...،حجه السلام و حاج آقا:


"ما دلمان برای دوره ای که زن ها روبنده می گذاشتند و درد اندرونی داشتند،برای زمانی که پای منبر ملت کرور کرور می نشستندو سراپا گوش بودند،برای زمانی که حق ســـُــیـــود پابرجا بود،جوانان ریش گذار حرف گوش کن و... تنگ شده است،دلمان برای طبقه و جایگاه و منزلت سابق تنگ شده است و می خواهیم فیلم را عقب بزنیم،یا با زبان خوش یا با پتک،حرفی بود؟"


چون نیک بنگری بنز های سی کلاس سبز،محتسب های پست مدرن خودمان هستند.