پنجاهمین خواب - مترجــم دردها
سه‌شنبه 22 شهریور 1390 @ 16:04

پنجاهمین خواب

قسم می خورم که دو یا سومین بار است که چیزی می نویسم و چون گرم کارم هستم،فراموش می کنم که کپی اش کنم،به محض آپ شدن می پرد و چیزی برایم باقی نمی گذارد.من حواسم هست به نوشتن برای دوستان،ذهنم شلوغ است.همین